ACHO
Aktívne chvíle oddychu

Active Moments of Leisure

 

Čo je to občianske združenie ACHO?
ACHO je dobrovoľným občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky. Účelom ACHO je združovať záujemcov o aktívne využívanie svojho voľného času.

What is ACHO?
ACHO is non-profit, ungovernmental organisation established for everybody, who want to active utilize his own leisure.

 

Kedy vzniklo občianske združenie ACHO?
Oficiálne bolo zaregistrované 5.2.1996. Ale aktívna činnosť jeho zakladajúcich členov siaha až k sedemdesiatym rokom 20. storočia. 

When ACHO was established ?
It was formally established on 5th of february 1996. But beginning of activities of its established members start at 70th of 20th century. 

 

Aké sú ciele činnosti občianskeho združenia ACHO?
1.) Vypomáhať svojim členom pri aktívnom využívaní svojho voľného času.
2.) Organizovať a riadiť činnosti ktoré napomáhajú pri aktívnom využívaní voľného času vo sférach umenia, kultúry pohybu, remeselných zručností a iných aktivít.
3.) Zabezpečovať vzdelávanie v oblasti metodiky jednotlivých aktivít pri aktívnom využívaní voľného času .
4.) Zabezpečovať šírenie jednotlivých aktivít využívania voľného času medzi obyvateľstvom a to najmä organizáciou podujatí, na ktorých budú tieto aktivity propagované formou súťaží, tvorivých dielní, seminárov, inštruktáží, či iným spôsobom.
5.)  Zastupovať záujmy svojich členov voči iným organizáciám, orgánom i jednotlivcom v Slovenskej republike i v zahraničí.
What are the goals of ACHO?
1.) Help to its members in active utilizing of their leisure time.
2.) Organize activities, which help in active utilizing of  leisure time in sphere of art, bodyforming, craft and other activities.
3.) Organize of trainings in leisure activities.
4.) Diffuse of leisure activities among people with organizing of competitions, workshops, seminars, etc...
5.) Represent interests of its members towards to other organisations in Slovak republic and in foreign countries.

 

Z našej minulosti:
From our history:

Prvé veľké podujatie - Festival stepového tanca - sa uskutočnil v roku 1989

First great event - Tap Dance Festival 1989

Tieto akcie boli ešte súťažného charakteru

This events was organized like competitions

 

2. ročník bol ... o rok neskôr
(konkrétne v roku 1990)
Tap Dance Festival 1990
V organizácii sme pokračovali v roku 1991 Organizing of Tap Dance Festival 1991
... v roku 1992, ...

 

 

... in 1992 ....

 

 

... 1993, 1994, 1995, 1996, ... ... 1993, 1994, 1995, 1996, ...
... až sa súťažná zložka úplne vytratila a festival začali obohacovať o ďalšie populárne tanečné žánre 1. polovice 20. storočia.

 

... our events lost competition character and we start to enlarge them with other popular dance genres of 1st half of 20th century.

 
 
Z ďalších nami organizovaných či zúčastnených podujatí spomenieme:


- Organizácia letných kurzov a workshopov Tap & Jazz Dance na "Tancujúcej chalupe",

- Účasť našich členov na tanečných a divadelných festivaloch v Senici, Leviciach, Bratislave (SR), Ostrave, Hradci Králové, Prahe (CZ), Kyjeve (U), Moskve (R),  Heidereichsteine (A), Varšave (P), New York (USA)

- Účasť našich členov na medzinárodných súťažiach, kde získali množstvo cien, včítane prvého slovenského titulu Majster sveta v roku 2001.


We organized also:


- Summer Tap & Jazz Dance workshops in "Dancing Cottage"

- attending of dance and theatrical festivals in Slovakia, Czech republic, Ukraine, Russia, Austria, Poland, USA

- attending of international competitions, where we obtain a diploma of World Tap Dance Champion 2001

 

- Tvorbu vlastných celovečerných prezentačných programov:  
 ... Á , 7, 8,  From & Joe Tap Dance Show, ... A zabudnete sedieť!,  Tap Dance Show ´89, Interview, Show na prkně
, Výchova umením k umeniu,  Všehochuť, Na začiatku bolo blues, Educon Consensus , One Day, Dnes na programe,  ...Takže pokračujme !, Saints, Tap Dance Show 1998, Dnes na programe II, Výchovný koncert, Stopy stepu, Írsky večer s Lisou Delaney, Hey You!, ACHO v Pardubicích, ...

 

 

- Production of our presentation programs:
... And , 7, 8,  From & Joe Tap Dance Show, ... And you forget to sit!,  Tap Dance Show ´89, Interview, Show na prkně, Všehochuť, On the Beginning was the Blues, Educon Consensus , One Day, Dnes na programe,  ...Takže pokračujme !, Saints, Tap Dance Show 1998, Dnes na programe II Stopy stepu, Irish Evening with Lisa Delaney, Hey You!, ACHO v Pardubicích, ...
- V roku 2001 sme zorganizovali  mládežnícku výmenu „Okná vzájomného poznania“, ktorej sa zúčastnilo 40 tanečníkov zo Španielska, Veľkej Británie, Česka a Slovenska. - In 2001 we organized youth exchange Windows of Common Recognize “ which participate 40 dancers from Spain, Great Britain, Czech republic and Slovakia.
- V roku 2002 sme zorganizovali  mládežnícku výmenu „Variácie spoločných krokov - In 2002 we organized youth exchange Variations of Common Steps
- V roku 2003 sme zorganizovali  seminár „Arrangement - In 2003 we organized seminar Arrangement
- V roku 2003 sme zorganizovali  mládežnícku výmenu „Conjoint Footsteps - In 2003 we organized youth exchange Conjoint Footsteps
- V roku 2003 sme zorganizovali  seminár „Poka Privet - In 2003 we organized seminar Poka Privet 
Ďalšie zaujímavé podujatia zorganizované neskôr nájdete TU Next interesting events realized later you can find HERE

 

+.sk

02.09.2006